Нормативтік құжаттар

Қашықтықтан оқыту барысында оқытушы-емтихан алушыға аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізуге арналған нұсқаулық Инструкция для преподавателя - экзаменатора по организации и проведению промежуточной аттестации в условиях ДОТ Қашықтықтан оқыту жағдайында аралық / қорытынды аттестаттау рәсімдерін өткізу бойынша білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для обучающихся по прохождению процедур промежуточной аттестаций в условиях ДОТ Қашықтықтан оқыту кезеңінде аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу туралы кафедра меңгерушілеріне нұсқаулық Инструкция для заведующего кафедрой по организации и проведению промежуточной аттестации в условиях ДОТ Қашықтықтан оқыту жағдайында аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі декан және декан орынбасарларына арналған нұсқаулық Инструкция для деканов и заместителей деканов по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации в условиях ДОТ Оқытушыға арналған нұсқаулығы Moodle Инструкция для преподавателей Moodle Білім алушыға Емтихан нұсқаулығы Инструкция обучающемуся Экзамен Инструкция преподавателю Экзамен Күндізгі бөлімде оқитын білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для студентов очной формы обучения ҚБТ қолдану арқылы күндізгі оқу формасындағы білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для обучающихся очной формы обучения с применением ДОТ ZOOM-мен жұмыс істеу нұсқаулығы Инструкция по проведению видео конференции в ZOOM
Онлайн-прокторинг
Соңғы видеолар